Lisens og personvern

Nedenfor finner du våre oppdaterte lisensvilkår for AxiaFrakt, samt vår personvernerklæring.
Spørsmål knyttet til personvern / GDPR kan rettes til:

Axia AS ved GDPR Behandlingsansvarlig
Kontaktinfo: gdpr@axia.no eller telefon 69 12 85 00

1. Innledning
Denne avtalen er inngått mellom Axia AS (heretter kalt Leverandøren) og Kunde. Avtalen regulerer partenes ansvar og forpliktelser.

2. Leverandørens ytelser og plikter
Leverandøren forplikter seg til å drifte serversiden av AxiaFrakt på sin maskin og foreta nødvendige systemmessige oppdateringer og rettelser for å sikre stabil drift. Videre forplikter leverandøren seg til å holde klientdelen av AxiaFrakt oppdatert og gi kunden tilgang til sin database.
Leverandøren fraskriver seg ethvert ansvar for skade eller tap som følge av bruk av dennes programvare eller utstyr. Herunder gjelder også all prisberegning, samt andre tjenester levert av 3.part.

Det er til enhver tid kundens ansvar å holde seg oppdatert på nasjonalt og internasjonalt regelverk, og sørge for at transportørene får nødvendig informasjon og korrekte dokumenter.

3. Kundens forpliktelser
Kunden forplikter seg til å betale en lisensavgift forskuddsvis for 12 måneder fra programmet gjøres tilgjengelig for bruk. Lisensen beregnes utfra bestilling, og kan justeres opp etter faktisk forbruk. Lisensavgiften justeres en gang pr.år Avtalen vil automatisk bli fornyet etter avtaleperiodens utløp dersom den ikke blir sagt opp skriftlig minst 30 dager før forfall. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter i samsvar med den til enhver tid gjeldende prosentsats etter lov om renter ved forsinket betaling. Per 31.12 legges påløpt rente til hovedstolen, og summen danner nytt grunnlag for renteberegning (rentes rente). Dersom denne avtale også innebærer leveranse av utstyr, har leverandøren salgspant i det leverte utstyret inntil full betaling har skjedd.

4. Opphavsrett/disposisjonsrett
Leverandøren har all opphavsrett/eiendomsrett til programmene. Kunden har disposisjonsrett til programmene i den perioden han betaler lisensavgift. Det er ikke adgang til å overføre disposisjonsretten uten leverandørens skriftlige samtykke

5. Erstatning/reklamasjon
Den som vil påberope seg at avtalen er misligholdt, må omgående reklamere skriftlig etter at vedkommende fikk kjennskap til misligholdet. Reklamasjon/erstatning kan ikke under noen omstendighet overstige et års lisensavgift.

6. Force majeure
Dersom avtalens gjennomføring hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer.

7. Support
Leverandøren tilbyr telefonsupport mellom 08.00 og 16.00 mandag til fredag. Support omfatter kun spørsmål relatert til AxiaFrakt. Andre supporthenvendelser faktureres etter nærmere avtale. Kunder uten supportavtale belastes et fast beløp pr. telefonhenvendelse.

8. Konflikter
Uenighet om virkning, innhold eller gjennomføring av avtalen skal forsøkt løst ved forhandlinger. Fører ikke dette frem innen 45 dager, kan tvisten fremmes ved de alminnelige domstoler. Saken skal føres i den kommune hvor LEVERANDØREN har sin forretningsforbindelse.

9. Personvern

Se egen GDPRerklæring

Behandling av personopplysninger (GDPR) i AxiaFrakt.

Sist oppdatert: 24. mai 2018

  • AxiaFrakt vil behandle personopplysninger i overensstemmelse med personopplysningsloven.
  • Alle personopplysninger registrert i AxiaFrakt er informasjon knyttet til opplysninger du selv legger inn når du registrerer en sending eller produserer etiketter.
  • Personopplysningene dine deles ikke med noen med mindre vi må dele for å levere tjenesten som kreves.
  • Du kan når som helst be om å få slettet personopplysninger knyttet til historiske data eller som er relatert til deg som lisenseier. Kunder som er opprettet i kunderegister kan du når som helst slette.

Som databehandler må vi håndtere en del opplysninger om avsender og mottaker, herunder også ikke sensitive personopplysninger. Dette for at vi skal kunne levere tjenesten som er kjøpt. For AxiaFrakt er det viktig at ditt og dine kunders personvern ivaretas når du benytter tjenesten, og at du forstår hvordan vi bruker personopplysningene dine. I denne personvernerklæringen forklarer vi blant annet hvilke opplysninger vi samler inn, hvorfor, og hva vi bruker opplysningene til. Denne personvernerklæringen er en del av AxiaFrakt’s brukervilkår. Ved å godta personvernerklæringen og brukervilkårene aksepterer du at AxiaFrakt behandler personopplysningene dine i samsvar med personvernerklæringen.

1 Hvilken informasjon lagres

I tilknytning til brukerlisensen din kan du registrere blant annet navn, adresse, e-post, telefon og mobilnummer til dine kunder i eget kunderegister. I enkelte tilfeller vil det også kunne skrives fritekst som kan inneholde personopplysninger utenfor vår kontroll, da dette ikke er en del av AxiaFrakt’s definerte felter som kan inneholde personopplysninger. AxiaFrakt påtar seg ikke ansvar for innhold i fritekster som er opprettet av avsender.

2 Hvordan vi bruker personopplysningene dine

AxiaFrakt benytter personopplysningene til å levere tjenesten som avtalt og som er nødvendig for at 3.part (transportør) skal kunne utføre oppdraget som er oversendt. Informasjon via e-post eller SMS med varsel til mottaker om at sendingen er på vei ansees som en del av tjenesten og krever ikke særskilt samtykke.

3 Hvordan vi deler personopplysningene dine

Vi deler bare personopplysningene dine med andre hvis det er nødvendig for å gjennomføre tjenesten eller vi skulle være forpliktet til slik deling i henhold til lov, forskrift eller rettslige prosesser. Enhver deling utover slik deling som nevnt i dette punktet krever ditt samtykke.

4 Innsyn og sletting av personopplysninger

Alle data ligger tilgjengelig for lisens-eier og bruker av AxiaFrakt. Sletting av kunder i kunderegister medfører ikke sletting av sendingshistorikk. Ved å henvende seg til AxiaFrakt kan vi anonymisere all personlig informasjon knyttet til avsender og mottaker slik at kun statistiske data ikke relatert til person er tilgjengelige. AxiaFrakt påtar seg ikke ansvar for videre behandling av personopplysninger hos 3. part (transportør) etter at sendingsinformasjonen er overført. Når kundeforhold opphører vil vi anonymisere all informasjon vedr. personopplysninger knyttet til lisensavtalen.

5 Informasjonssikkerhet

Vi har gjennomført organisatoriske og tekniske rutiner og tiltak som skal sørge for at dine personopplysninger ikke kommer på avveie, ikke endres utilsiktet, og at de er tilgjengelige ved behov.

6 Endringer i personvernerklæringen

Oppdatering endring i personvernerklæringen vil bli varslet via meldingstjenesten i AxiaFrakt og på vår hjemmeside www.axia.no

7 Behandlingsansvarlig og kontaktinformasjon

Spørsmål knyttet til personvern / GDPR kan rettes til

Axia AS ved GDPR Behandlingsansvarlig
Kontaktinfo: gdpr@axia.no eller telefon 69 12 85 00